Aviso legal

Xunta de Galicia como responsable deste sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumplimento ás obligacións dispostas na Ley 34/2002, de Servicios da Sociedade da Información (LSSI), en particular, conforme ao disposto no seu artículo 10, este sitio web ofrece aos usuarios ou destinatarios do servicios aos órganos competentes, a seguinte información de forma permanente, fácil, directa e gratuita:

Réxime de autorización administrativa previa:

A actividade desenrolada a través da presente pácina web non está suxeita a un réximen de autorización administrativa previa, (artículo 6 da Ley 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI)).

Responsabilidade sobre o contenido:

O propetario non é responsable de calquer dano directo ou indirecto que poda ocasionar a exactitude, integridade o veracidade de dita información, así como tampouco do uso do contido ou elemento desde sitio web.

Responsabilidade sobre enlaces e informacións de terceiros:

O propietario declara que poderá incluir información sobre terceiros de modo que complemente a información dos seus servizos. En cumplimento do artigo 17 da Ley 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI), a presente páxina web declara que non ten responsabilidade sobre os enlaces facilitados a outros contidos ou que inclúan nos seus directorios ou instrumentos de búsqueda de contidos:

Responsabilidad polo funcionamento do sitio web:

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctametne. Non obstante, o propietario non descarta a posibilidade de que existan certos errores de programación, ou que acontezan causas de forza maior que fagan inaccesible a páxina web.

Condicións de utilización do sitio web:

A utilización do sitio web ou a súa navegación non conleva a obligatoriedade de inscrición ou rexistro do usuario, ésta tan so será necesaria para a solicitude de información. As condicións de acceso e uso do sitio web do propietario rixen estrictamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe, comprometéndose o usuario a realizar un bo uso do sitio web. Quedan por tanto prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros.

Finalidade do sitio web:

A finalidade do sitio web é a de informar sobre os servicios relacionados ca actividade do propietario.

Propiedade intelectual:

O propietario é titular dos dereitos de propiedade intelectual sobre os contidos ou elementos deste sitio web, ou dispón dos permisos necesarios apra a súa utilización. Calquer acción que implique a repdrodución, comunicación pública, distribución ou transformación, así como calquer outra forma de explotación económica de todo o parte de ditos contenidos ou elementos, realizado baixo calquer forma ou mediante calquer medio, requerirá o consentimento previo e por escrito do propietario, salvo que o usaurio poida acreditar de modo fehaciente dispor do correspondenete dereito da propiedade intelectual ou da habilitación necesaria.

Para realizar calquer tipo de observación respecto a posibles incumplimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquer dos contenidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte info@untraballodefondo.gal

Aceptación e modificación no aviso legal:

O propietario poderá realizar cantas modificacións considere necesarias sobre o contido deste sitio web sin previo aviso, tanto no referente á información dos seus productos ou servicios como en relación con calquer outro elemento que forme parte deste. O contido deste sitio web é informativo, polo que o propietario non otorga a garantía algunha sobre a exactitude, integridade ou veracidade da información, propia ou de terceiros, contida neste sitio web.

Os usuarios que desexen solicitar información a travñes da presente páxina web deberán ler ou aceptar o disposto no presente aviso legal.

Tribunal Competente e Ley aplicable:

Ante calquer discrepancia surxida polos produtos e servizos que ofrece o propietario terán competencia os Xuzgados e Tribunais da cidade de Santiago de Compostela, sempre e cando esté permitida esta sumisión expresa, salvo que corresponda outro foro pola condición de consumidor da persona usuaria.